Menu
Obec Skřipov
Skřipovokr. Opava

Plán rozvoje sportu obce Skřipov 2020-2026

 

DODATEK č. 1 - PLÁN ROZVOJE SPORTU OBCE SKŘIPOV 2020-2026

 

Změna se týká: Financování sportu z rozpočtu obce

Finanční podpora sportovních aktivit pro předškolní a školní děti v rámci příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Skřipov:

  1. Příspěvek na organizování lyžařského výcviku ve výši 2000 Kč na jednoho žáka

 

Eva Ulmanová  v.r.                                                                              Ing. Radim Čech v.r.

místostarostka                                                                               starosta obce

 

Dodatek č. 1 – Plán rozvoje sportu obce Skřipov schválilo Zastupitelstvo obce Skřipov

                          dne 18. 12. 2023, usnesením č. 155/13.

 

 

Plán rozvoje sportu 2020 - 2026

 

znak obce

 

O B E C   S K Ř I P O V

Moravskoslezský kraj

 

 

Schválilo: Zastupitelstvo obce Skřipov, Dne 18. listopadu 2019, Usnesení  č.122/10

 

 

Obsah:

1.Úvod

2.Základní pojmy

3.Úloha obce k zajišťování sportu

4.Stručná charakteristika obce

5.Současný stav

6.Multiplikační dopady sportu

7.Definování strategických cílů obce v oblasti sportu

8.Budoucí cíle

9.Financování sportu z rozpočtu obce

10.Závěr

 

Úvod

Strategický plán rozvoje sportu v Obci Skřipov je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce.

Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v obci.

Základní pojmy

Sport – všeobecné sportovní činnosti:  Veškeré formy tělesné  aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevnění zdraví, dosažení  výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.

Sport pro všechny: Zájmový,  organizovaný a nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací  a  hodnotami jsou pohybové využití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní  i psychické kondice.

Tělesná výchova a sport ve školách: Pohybové aktivity v rámci předškolního vzdělávání  a základního vzdělávání, na ně navazující zájmové sportovní aktivity  s cílem zvládnout pohybové činnosti, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.

Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.

Sportovní akce – jednotlivá organizovaná soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního charakteru.

 

Úloha obce k zajišťování sportu

Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, obce  ve své samostatné působnosti vytvářejí  podmínky pro sport, zejména:

-zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, především mládež,

-zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,

-zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují  je pro sportovní činnost občanů,

-kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,

-zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

 

Sportovní politika obce vychází z potřeb obce a jejich občanů a odvíjí se od kulturně historických tradic.  Obec v samostatné působnosti dle zákona o obcích ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, mezi které sport rovněž patří.

 

Stručná charakteristika obce

Obec Skřipov leží v Moravskoslezském kraji, cca 21 km od města Opavy. Spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava. Obec Skřipov je členem DSO Venkovského mikroregionu Moravice a člen MAS Opavsko.

V naší obci trvale bydlí  1023 obyvatel, z toho 735 ve Skřipově a 288 na Hrabství.

rozložení obyvatelObec  Skřipov je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Skřipov, kterou navštěvuje 221  dětí, z toho mateřskou školu 44  a základní školu 177.

Obec  leží v převážně zemědělské krajině, obklopené  smíšenými  lesy, okolí je vhodné k procházkám, odpočinku či sběru hub i dalších lesních plodin. Pro občany je také výhodou klid, který zde panuje.

V katastru obce Skřipov se nachází několik rybníků a protékají  tudy  potoky Bílovka, Skřipovský potok, Setina, Břízka.

Současný stav

Sportoviště v majetku obce:

Sportovní areál ve Skřipově – parc.č. 464/4; 208/1; 464/6

-travnaté fotbalové hřiště

-pískoviště a dětské herní prvky pro pohybové aktivity

-šatny

Areál  u kaple na Hrabství – parc.č. 157/2

-dětské herní prvky pro pohybové aktivity

Areál u staré vodárny ve Skřipově – parc.č. 1482/1; 1545/7

-závodní dráha pro dálkově ovládané modely

Hřiště za obcí Hrabství – parc. č. 344/1; 344/2

-travnaté hřiště

-prostor pro nácvik požárního sportu

Areál Základní školy ve Skřipově – parc.č. 938/1; 938/2; 938/3

-tělocvična určena pro výuku školy, mimo vyučování pro  volnočasové aktivity členů spolků a občanů

-doskoková dráha

-kurt s umělým povrchem

-pískoviště a dětské herní prvky pro pohybové aktivity

 

Areál  Mateřské školy Hrabství (KD Hrabství) – parc.č. 157/3

-pískoviště a dětské herní prvky pro pohybové aktivity , určeno pro děti MŠ Hrabství a mimo vyučování pro děti z obce a dětské účastníky akcí v kulturní  domě

Rybník  Ešík Hrabství – parc.č. 848/1

-rekreační rybolov

Rybník Uvěrák Skřipov – parc. č. 627; 641; 642

-turistické využití

 

V současnosti působí v obci  11 spolků, jejichž náplní jsou sportovní a volnočasové aktivity:

Tělovýchovná jednota  Sokol  Skřipov, z.s.

Sbor dobrovolných hasičů Hrabství

Sbor dobrovolných hasičů Skřipov

Sportovní klub Slezan Skřipov, z.s.

Myslivecký spolek Skřipov

JK Cars Team, spolek Hrabství

Spolek rybářů Skřipov a Hrabství, z.s.

Zahrádkáři Skřipov, spolek

Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov

Červený kříž Hrabství, MO

Pobočka Školy Taekwon-Do ITF Opava, z.s.

a volnočasové aktivity dětí v obci organizuje  i Římskokatolická farnost Skřipov

 

Sportovní a volnočasové aktivity v obci se konají za finančního přispění obce a sponzorů.

 

Multiplikační dopady sportu

Sportovní a volnočasové aktivity v obci jsou propojeny s kulturním a společenským životem. Zejména se jedná o zdravotní dopady, rekreaci, zdatnost, socializaci, seberealizaci apod.

Na fotbalových utkáních, na závodech v požárním sportu apod. se aktivně, či pasivně, setkávají občané naší obce a okolí. To pak navozuje příjemnou atmosféru v obci, sdílení volného času s ostatními spoluobčany a později vzpomínání na společné zážitky.

 

Definování strategických cílů obce v oblasti sportu

Nejdůležitějším cílem v oblasti sportu je podchytit zájem dětí a mládeže sportovat.

Obec  v minulosti  svojí  činností a zájmem o dění  v obci připravila podmínky pro rozvoj sportu a ostatní aktivity občanů:

Děti mateřské školy a žáci základní školy  využívají  tělocvičnu a venkovní prostory areálu školy a školky  pro sportovní aktivity  v rámci výuky a sportovních kroužků.

Příspěvková organizace má objekty v dlouhodobé výpůjčce.

Tělocvičnu a kurt v areálu školy využívají ostatní spolky a občané obce.

 

Sportovní areál ve Skřipově využívá ke své činnosti:

a)Tělovýchovná jednota  Sokol Skřipov, z.s , která  sdružuje celkem členů 72, z toho dětí do 15 let 29, do 18 let 15 ve třech mládežnických družstvech:  mladší žáci,  starší přípravka,  dorost a oddíl mužů. Spolek využívá areál fotbalového hřiště a má areál v dlouhodobé výpůčce.

b)Sbor dobrovolných hasičů Skřipov k přípravě nebo konání závodů v požárním sportu, sdružuje 27 členů.

c)Základní škola pro hodiny tělovýchovy.

d)Sportovní  klub Slezan pro přátelské fotbalové  utkání.

e)Obec  a další spolky k volnočasovým aktivitám.

f)Sbor dobrovolných hasičů Hrabství k přípravě nebo konání závodů v požárním sportu.

 

 

Hřiště za obcí Hrabství využívá ke své činnosti:

a)Sbor dobrovolných hasičů Hrabství pro přípravu k požárnímu sportu. Spolek sdružuje celkem členů 56 z toho dětí do 18 let 34 členů.

b)JSDH Hrabství k výcviku požárních zásahů

c)TJ Sokol Skřipov, z.s. jako náhradní tréninkovou plochu

 

Areál u staré vodárny ve Skřipově využívá:

a)JK Cars Team, spolek Hrabství pro tréninky a závody dálkově řízených modelů

 

Rybník  Ešík Hrabství využívá:

a)Spolek rybářů Skřipova a Hrabství pro organizaci rekreačního rybolovu a pořádání závodů

 

Kulturní dům Hrabství slouží:

a) ke konání  volnočasových aktivit všech občanů : cvičení žen, taneční kurzy aj.

b) k pravidelnému setkávání seniorů

 

Budoucí cíle

Rozšíření areálu hřiště Skřipov o zázemí pro požární sport a víceúčelové hřiště.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skřipově, tím vybudovat kvalitní zázemí nejen pro jednotku požární ochrany obce, ale i pro rozvoj požárního sportu.

Výkup pozemků a jejich příprava na  zbudování  nového hřiště na Hrabství se zázemím pro požární sport.

Obnova a rozšíření o cvičební prvky pro všechny věkové kategorie  na  současných dětských hřištích včetně mateřských škol .

 

Financování sportu z rozpočtu obce

Přímá finanční podpora v rámci rozpočtu obce:

a)Individuální dotace spolkům

b)Financování provozu, údržby a modernizace stávající sportovní  a volnočasové infrastruktury v majetku obce

c)Příspěvek na  organizovaní vícedenních sportovních pobytů dětí a mládeže  spolkům , které působí v obci Skřipov,  ve výši 500 Kč na jednoho účastníka  a 1 x ročně

Finanční podpora sportovních aktivit pro předškolní  a školní děti v rámci příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Skřipov:

a)Příspěvek na organizování  lyžařského výcviku ve výši  1 000 Kč na jednoho žáka

b)Plavecký výcvik

c)Podpora žáků při reprezentaci školy a obce ve sportovní činnosti

Nepřímá podpora:

a)Organizační a materiální podpora sportovních aktivit školy a spolků  pořádaných na území obce Skřipov

b)Aktivní propagace sportovních a jiných volnočasových aktivit v obci Skřipov

 

 Závěr

a)Plán rozvoje sportu v Obci Skřipov schválilo Zastupitelstvo obce Skřipov na svém zasedání dne  18.11.2019,usnesením č. 122/10.

b)Plán rozvoje sportu Obce Skřipov je zveřejněn na webových stránkách Obce Skřipov www.skripov.cz  a ve fyzické podobě dostupný v kanceláři Obecního úřadu ve Skřipově.

 

……………………………………………………
Ing. Radim Čech 
starosta obce

……………………………………………………
Eva Ulmanová
místostarostka obce

Obec

Kontakt

Starosta:
Ing. Radim Čech
Tel: 604 205 840

Místostarostka:
Eva Ulmanová

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní rozhlas

Sociální sítě

Aktuální teplota

24.5.2024 16:05

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Realizované projekty