Menu
Obec Skřipov
Skřipovokr. Opava

Popis úřadu

Organizační struktura úřadu

 • e-mail:podatelna@ouskripov.eu

 • Ing. Radim Čech: tel.: 553 034 576 - starosta
 • Eva Ulmanová, místostarostka           

 

 • Ing.Pavla Boháčová, tel.: 553 781 124 mob: 734 620 187 - Referent odpady, asistentka starosty, hlášení poruch, objednávky stany, kulturní dům, zástup matrikářky
 • Pavla Kubánková tel.: 553 781 124, mob.702232111, podatelna, evidence obyvatel, matrikářka
 • Jitka Kubánková tel.: 553 781 104 - správce poplatku, účetní
 • Veronika Víchová tel: 553 781 104 - správce hřbitova

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU - SKŘIPOV    

Po 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Út   zavřeno
St 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čt   zavřeno
  zavřeno

                                                                                 


ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU - HRABSTVÍ    

 • První pondělí v měsíci v Kuturním domě Hrabství – 17:00 - 18:00

Matriční úřad Skřipov

Obecní úřad Skřipov vykonává v rámci přenesené působnosti agendu matriky pro dvě obce – Skřipov a její místní část Hrabství.

 • Matrikářka: Pavla Kubánková
 • Tel.: 553 781 124
 • Email: matrika@ouskripov.eu
Úřední hodiny:            
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Mimo úřední hodiny dle telefonické či emailové domluvy.

 

Pod matriční agendu a evidenci obyvatel patří:

- uzavření manželství

- vydávání matričních dokladů

- změna jména a příjmení

- ověřování podpisů a shody opisu nebo kopie s listinou originálem

- nahlížení do matričních knih

- určení otcovství k nenarozenému dítěti

- zápisy do zvláštní matriky Brno

- vydávání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

- hlášení k trvalému pobytu

- ověřené výpisy z Czech pointu

  

Uzavření manželství

Doklady potřebné k podání žádosti o uzavření manželství:

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis (Dotazník k uzavření manželství  včetně přílohy ) a předloží jej matričnímu úřadu

- platný doklad totožnosti (OP, CD)

- originál rodného listu

- doklad o státním občanství ( platný OP nebo CD)

- pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela

- výpis z informačního systému evidence obyvatel o místu trv. pobytu nebo o osobním stavu

Po uzavření manželství obdrží novomanželé oddací list po předložení dokladu totožnosti nebo jej matriční úřad zašle do vlastních rukou.
 

Poplatky:

Uzavření manželství osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR

3000 Kč

Uzavření manželství, kdy pouze jeden snoubenec má trvalý pobyt na území ČR

2000 Kč

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

1000 Kč

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství     

500 Kč

Vydání druhopisu oddacího listu      

100 Kč

Dotazy k uzavření církevního manželství v ČR, k uzavření  manželství občana ČR s cizincem na území ČR, manželství občana ČR v cizině a vystavení Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vyřizuje : matrikářka Veronika Víchová

 

Úředně stanovený den, hodina a místo k uzavírání manželství

V matričním obvodu Skřipov se manželství uzavírají v obřadní síni OÚ v sobotu.

 

Vydávání matričních dokladů

Jedná se vydávání matričních dokladů : oddací list, úmrtní list, rodný list a to jako prvopis nebo druhopis v případě ztráty.

Matriční doklady vydá matriční úřad, v jehož obvodu došlo k dané matriční události ( k narození, úmrtí, uzavření manželství). Doklad je předán oprávněné osobě po předložení platného dokladu totožnosti nebo bude zaslán na doručenku do vlastních rukou.

O vydání matričního dokladu může požádat:

- fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, děti, prarodiče, vnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci

- státní orgány nebo orgány územních samosprávních celků pro úřední potřebu,

- statutární orgány církví nebo duchovní, jimi zmocnění, jde –li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949 fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávních celků.

K žádosti o vydání matričního dokladu nutné předložit :

- doklad , totožnosti, popř,. veřejnou listinu ( rodný nebo křestní list, oddací list, úmrtní list), ze kterého bude možno doložit (odvodit), že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů rodiny, nebo ověřenou plnou moc, vyřizuje li žádost zplnomocněný zástupce.

Poplatek za vydání druhopisu činí 100,- Kč.

 

Ověřování podpisu a shody opisu nebo kopie s předloženou listinou

Vidimace je ověření shody opisu nebo kopie listiny s předloženým originálem listiny.

Legalizace je ověření podpisu na listině a to že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizaci se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

K legalizaci a vidimaci předložit:

Legalizace podpisu: platný doklad totožnosti a listinu, na které má být podpis ověřen.

Vidimace listiny: originál listiny, kopii dokladu zhotoví ověřující.

Poplatky:
za legalizaci jednoho podpisu činí: 30,- Kč
za vidimaci jedné stránky listiny činí: 30,- Kč.

 

Hlášení se k trvalému pobytu

Změnu trvalého pobytu hlásí občan v místě nového trvalého pobytu. Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu v objektu, který je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným, orientačním, popř. evidenčním.

Přihlášení se provede vyplnění přihlašovacího lístku.

K přihlášení k trvalému pobytu nutné předložit:

- platný občanský průkaz

- doklad opravňující užívat danou nemovitost či byt ( platný výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), pokud nemovitost žadatel nevlastní, vlastník objektu se dostaví s občanem, který se hlásí k trvalému pobytu.

Poplatek za změnu místa trvalého pobytu – osoba starší 15 let zaplatí 50,- Kč,  děti neplatí.

Matrika

Matrika Skřipov vám nabízí svatební obřady ve zrekonstruované obřadní síni i na nejrůznějších místech svého obvodu, který tvoří katastr Skřipova a Hrabství. V současné době patří mezi nejoblíbenější místa k uzavření sňatku obřadní místnost v budově obecního úřadu ve Skřipově a areál Kulturního domu Hrabství. Snoubenci, ale volí také zcela netradiční místa jako jsou např. soukromé zahrady apod.

Každý obřad má individuálně tvořený proslov. Celý průběh svatby jsme schopni zajistit reprodukovanou hudbou dle výběru snoubenců.

V obřadní síni probíhají také svatby zlaté, diamantové...i platinové.

obr.

 

Vážení snoubenci, pokud jste si vybrali místo a dohodli se na termínu Vaší svatby, je nutné se obrátit buď osobně, telefonicky nebo e-mailem (matrika@ouskripov.eu) na matriční úřad, kde Vám budou sděleny další podrobnosti a náležitosti potřebné k uzavření manželství.

2

 

 

Mobilní rozhlas

Sociální sítě

Aktuální teplota

28.11.2023 02:36

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Realizované projekty